Twilight Princess HD

Amiibo
Rank Player Time Version Amiibo Date Status
1 Pheenoh 3:40:15 USA Yes 03/27/2017
2 Rasendoriblade 3:46:49 USA Yes 02/12/2017
3 gymnast86 3:49:11 USA No 05/07/2016
4 Jacquaid 3:59:31 USA Yes 06/28/2017
5 Orcastraw 4:02:12 USA Yes 01/04/2017
6 8lue_ 4:02:17 USA Yes 02/22/2017
7 Magnum66 4:05:59 USA No 03/26/2016
8 Taka 4:09:22 USA No 03/20/2016
9 Mofat 4:18:20 USA No 02/04/2017
10 Cheggjon 4:21:36 USA No 06/05/2016
11 Chaoslink 4:22:14 USA No 03/23/2016
12 KirriK 4:23:24 USA No 09/18/2017
13 Thursday 4:25:18 USA No 03/27/2016
14 kaiosekka 4:26:45 USA No 02/01/2017
15 Burnsy 4:29:59 USA No 05/17/2016
16 csabez 4:36:06 USA No 03/08/2016
17 Hakua 4:36:18 USA Yes 03/17/2016
18 LegendofzeldaLF 4:38:07 USA No 04/17/2017
19 huntermutt 4:40:34 USA No 04/13/2016
20 djc6986 4:40:40 USA No 03/26/2016
21 LouLouCore 4:45:58 USA No 02/27/2017
22 Alto Martinez 4:51:13 USA No 08/11/2016
23 FreedomDive 4:58:35 USA No 04/08/2016
24 CriggsZ 5:05:11 USA No 09/04/2017
25 Deku 5:20:47 USA No 03/02/2017
26 Phio 6:24:23 USA No 05/31/2016
27 Vidya_James 6:52:36 USA No 03/05/2016