Rasendoriblade

Young-otonashi-yuzuru-otonashi-31274907-1280-720

Location

Favorite game

A Link to the Past

Twitter

@rasendoriblade

A Link to the Past

Category Time Version Date Status
No Major Glitches 1:47:38 USA Emulator 09/26/2015
No Major Glitches 1:59:28 USA Emulator 06/14/2014

The Wind Waker HD

Category Time Version Date Status
Any% 3:38:24 USA 03/11/2017
Any% 3:41:27 USA 11/30/2016
Any% 3:42:27 USA 11/20/2016
Any% 3:44:34 USA 11/16/2016
Any% 3:45:22 USA 10/24/2016
Any% 3:48:02 USA 10/08/2016
Any% 3:49:38 USA 09/10/2016
Any% 3:51:22 USA 08/10/2016
Any% 3:55:44 USA 07/27/2016
Any% 3:56:33 USA 07/24/2016
Any% 4:00:30 USA 07/23/2016
Any% 4:01:58 USA 06/09/2015
Any% 4:03:37 USA 06/07/2015
Any% 4:06:18 USA 04/25/2015
Any% 4:08:50 USA 02/17/2015
Any% 4:09:40 USA 02/15/2015
Any% 4:10:40 USA 01/27/2015
Any% 4:14:28 USA 01/24/2015
Any% 4:14:38 USA 01/19/2015
Any% 4:17:19 USA 01/15/2015
Any% 4:18:34 USA 01/01/2015
Any% 4:21:12 USA 12/25/2014
Any% 4:21:33 USA 12/15/2014
Any% 4:22:38 USA 11/29/2014
Any% 4:34:17 USA 11/27/2014
Any% 4:38:27 USA 11/15/2014
Any% 4:48:12 USA 09/29/2014
Any% 4:54:06 USA 08/03/2016
Any% 4:54:06 USA 08/03/2016
Any% 4:55:37 USA 09/21/2014
Any% 5:05:34 USA 09/06/2014
Any% 5:22:57 USA 08/30/2014
Any% 5:34:51 USA 08/23/2014
Any% 5:52:01 USA 08/17/2014
100% 6:40:20 USA 02/26/2017
100% 7:17:04 USA 02/05/2017

Twilight Princess HD

Category Time Version Amiibo Date Status
Any% 3:46:49 USA Yes 02/12/2017
Any% 3:52:59 USA Yes 01/30/2017
Any% 3:55:22 USA No 01/12/2017
Any% 3:58:35 USA No 01/04/2017
Any% 4:00:01 USA No 12/26/2016
Any% 4:00:44 USA No 06/14/2016
Any% 4:05:06 USA No 05/29/2016
Any% 4:07:46 USA No 05/16/2016
Any% 4:09:31 USA No 04/27/2016
Any% 4:11:28 USA No 04/18/2016
Any% 4:17:38 USA No 04/12/2016
Any% 4:22:01 USA No 04/09/2016
Any% 4:29:31 USA No 03/27/2016
Any% 4:41:46 USA No 03/25/2016