Rasendoriblade

Young-otonashi-yuzuru-otonashi-31274907-1280-720

Location

Favorite game

A Link to the Past

Twitter

@rasendoriblade

A Link to the Past

Category Time Version Date Status
No Major Glitches 1:47:38 USA Emulator 09/26/2015
No Major Glitches 1:59:28 USA Emulator 06/14/2014

The Wind Waker HD

Category Time Version Date Status
All Dungeons 2:53:50 Spanish 04/17/2017
All Dungeons 2:59:42 Spanish 04/11/2017
Any% 2:59:42 Spanish 04/11/2017
Any% 3:38:24 Spanish 03/11/2017
Any% 3:41:27 Spanish 11/30/2016
Any% 3:42:27 Spanish 11/20/2016
Any% 3:44:34 Spanish 11/16/2016
Any% 3:45:22 Spanish 10/24/2016
Any% 3:48:02 Spanish 10/08/2016
Any% 3:49:38 Spanish 09/10/2016
Any% 3:51:22 Spanish 08/10/2016
Any% 3:55:44 Spanish 07/27/2016
Any% 3:56:33 Spanish 07/24/2016
Any% 4:00:30 Spanish 07/23/2016
Any% 4:01:58 Spanish 06/09/2015
Any% 4:03:37 Spanish 06/07/2015
Any% 4:06:18 Spanish 04/25/2015
Any% 4:08:50 Spanish 02/17/2015
Any% 4:09:40 Spanish 02/15/2015
Any% 4:10:40 Spanish 01/27/2015
Any% 4:14:28 Spanish 01/24/2015
Any% 4:14:38 Spanish 01/19/2015
Any% 4:17:19 Spanish 01/15/2015
Any% 4:18:34 Spanish 01/01/2015
Any% 4:21:12 Spanish 12/25/2014
Any% 4:21:33 Spanish 12/15/2014
Any% 4:22:38 Spanish 11/29/2014
Any% 4:34:17 Spanish 11/27/2014
Any% 4:38:27 Spanish 11/15/2014
Any% 4:48:12 Spanish 09/29/2014
Any% 4:54:06 Spanish 08/03/2016
Any% 4:54:06 Spanish 08/03/2016
Any% 4:55:37 Spanish 09/21/2014
Any% 5:05:34 Spanish 09/06/2014
Any% 5:22:57 Spanish 08/30/2014
Any% 5:34:51 Spanish 08/23/2014
Any% 5:52:01 Spanish 08/17/2014
100% 6:40:20 Spanish 02/26/2017
100% 7:17:04 Spanish 02/05/2017

Twilight Princess HD

Category Time Version Amiibo Date Status
Any% 3:46:49 USA Yes 02/12/2017
Any% 3:52:59 USA Yes 01/30/2017
Any% 3:55:22 USA No 01/12/2017
Any% 3:58:35 USA No 01/04/2017
Any% 4:00:01 USA No 12/26/2016
Any% 4:00:44 USA No 06/14/2016
Any% 4:05:06 USA No 05/29/2016
Any% 4:07:46 USA No 05/16/2016
Any% 4:09:31 USA No 04/27/2016
Any% 4:11:28 USA No 04/18/2016
Any% 4:17:38 USA No 04/12/2016
Any% 4:22:01 USA No 04/09/2016
Any% 4:29:31 USA No 03/27/2016
Any% 4:30:33 USA Yes 09/25/2017
Any% 4:40:33 USA Yes 09/25/2017
Any% 4:41:46 USA No 03/25/2016

Breath of the Wild

Category Time Version Amiibo Master Mode Date Status
Any% 0:26:26 French Switch Yes No 02/01/2021
Any% 0:29:04 French Wii U Yes No 05/14/2019
Any% 0:41:22 French Wii U No No 09/06/2017
Any% 0:42:51 French Wii U No 06/22/2017